Niebieska Karta

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia dotknięty jest zjawiskiem przemocy w rodzinie i potrzebuje pomocy, zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie, bądź do jednego z członków Zespołu Interdyscyplinarnego w celu zweryfikowania zaistniałego problemu rodziny. Każda docierająca do nas informacja będzie sprawdzona.

 

W celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się do właściwej instytucji np.:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie ul. 1 Maja 21, Tel. 63 27 34 425
 2. Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy ul. Ozorkowskie Przedmieście 4, Tel. 977, 112
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy, ul. Kilińskiego 4, Tel. 24 721 23 76
 4. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w w Łęczycy, ul. Kaliska 13, Tel. 24 721 28 37
 5. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie- Niebieska Linia Tel. 801-120-002
 6. Ogólnopolskie Pogotowie dla Przemocy w Rodzinie- Niebieska Linia Tel. 22 663-70-00

 

 

Aby skutecznie pomagać rodzinom w których dochodzi do przemocy niezbędna jest współpraca różnych służb i instytucji. Zadania te zostały powierzone zespołom interdyscyplinarnym, które swoją pomocą i wsparciem obejmują potrzebujące rodziny. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty’’ i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieskie Karty” określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta”( Dz. U. Nr 209, poz. 1245), wydane na podstawie art. 9d ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2011r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.). Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia.

 

Na terenie gminy Grabów działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy powołany przez Wójta Gminy Grabów. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy Grabów a podmiotami. Przewodniczącym Zespołu jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Jadwiga Soja. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie
 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęczycy
 3. Świetlica Środowiskowa w Grabowie i Starej Sobótce
 4. Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy
 5. Szkoły z terenu gminy Grabów: Szkoły Podstawowe w Chorkach, Grabowie, Kadzidłowej i Starej Sobótce oraz Gimnazjum w Grabowie
 6. Pedagog Szkołny
 7. Ośrodek Zdrowia z Grabowa oraz Starej Sobótki
 8. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grabowie

Ponadto Zespół współdziała z Sądem Rejonowym w Łęczycy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy oraz Zespołem Kuratorskim z Łęczycy

Celem działania zespołu jest diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych oraz podejmowanie interwencji w środowiskach dotkniętych patologią

Cele te dokonywane są poprzez:

 • koordynowanie wszelkich działań instytucji i organów zaangażowanych w niesienie pomocy ofiarom przemocy
 • szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom przemocy
 • podejmowanie działań zmierzających do zatrzymania przemocy w rodzinie
 • planowanie i realizacja działań pomocowych

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

 1. Opracowywanie i realizacje planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie

 2. Monitorowanie sytuacji rodzin w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy

 3. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych.

Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

W 2011 roku Ministerstwo Sprawiedliwości, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie, która w swojej treści zapowiadała wydanie niniejszego Informatora. Karta spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem, czego wyrazem były liczne prośby o jej dodruk i przesłanie kolejnych egzemplarzy.

 

Niniejszym przedstawiamy Państwu zapowiadany Informator, który jest dostępny zarówno w wersji papierowej, a także i elektronicznej, mając nadzieję, że okaże się użyteczny przede wszystkim dla osób doznających przemocy ze strony osób najbliższych, a także i dla służb lub osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

W Informatorze znajdą Państwo opis pierwszych kroków dla zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa, informacje dotyczące znowelizowanej procedury Niebieskie Karty, opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym (przed Policją, prokuratorem oraz sądem), w postępowaniu rodzinnym w zakresie opieki nad dziećmi oraz sprawami między małżonkami (przed sądem), w postępowaniu cywilnym (przed sądem), czy też opis uprawnień w zakresie pomocy społecznej. Nadto, na końcu Informatora znajdują się wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie.

 

Dodatkowo na płycie CD zamieszczone zostały pozostałe materiały, które z uwagi na objętość nie mogły zostać ujęte w Informatorze, w postaci m.in. niezbędnych wzorów wniosków i pism procesowych – do samodzielnej edycji, dokumentów wydawanych przez organy władzy publicznej, poradniki, informatory, bazy danych jednostek specjalistycznego poradnictwa i innych organizacji pomocowych.

 

Do Informatora została także dołączona zaktualizowana Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie, stanowiąca w istocie podsumowanie i zebranie najistotniejszych kwestii opisanych w niniejszym opracowaniu – do podręcznego wykorzystania.

 

Informator wraz z załącznikami w wersji elektronicznej jest do nieodpłatnego pobrania ze strony

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5189,informator-dla-osob-dotknietych-przemoca-w.html

 

Więcej informacji można uzyskać:

http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/osoby-dotkniete-przemoca-w-rodzinie/

Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00